Potrzebujesz naszej pomocy? phone 71 321 72 71 lub 71 321 72 70

 • AA

Reklamacje od wezwań do zapłaty

Kontroler wystawia wezwanie do zapłaty należności przewozowej i opłaty dodatkowej, gdy stwierdzi:

 • brak ważnego biletu
 • innego dokumentu uprawniającego do przejazdu komunikacją miejską
 • dokumentu uprawniającego do ulgi

Wpłat z tytułu wystawionych wezwań do zapłaty/sądowych nakazów zapłaty dokonywać należy w kasie głównej MPK Sp. z o.o, ul. B. Prusa 75-79, w budynku Biura Obsługi Pasażera, pok. nr 1. BOP czynne jest od poniedziałku do czwartku w godz. 08.00-18.00, a w piątki w godzinach 08.00-16.00. W tych samych godzinach dostępna jest dla Państwa kasa główna MPK.

Kontroler może wystawić dwa rodzaje wezwań do zapłaty:

wezwanie mobilne

wezwanie papierowe

Na wydruku z urządzenia mobilnego znajdą Państwo indywidualny numer konta do wpłaty. Wpłaty z wezwań wystawionych ręcznie można dokonać na rachunek: MPK Sp. z o.o. / Bank Pekao S.A. 97 1240 6292 1111 0010 9009 7657. W tytule przelewu prosimy podać numer wezwania.

Biuro Obsługi Pasażera przyjmuje dokumenty w sprawie rozłożenia na raty w formie pisemnej. 

Link do pobrania: Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty

Do wniosku należy dołączyć: 

 • Podanie (podpisane własnoręcznie przez wnioskodawcę) zawierające wniosek o umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, wystawionego wezwania do zapłaty; podać nr wezwania i datę wystawienia,
 • Dokumenty potwierdzające dochody i wydatki,
 • Inne dokumenty przedkładane przez wnioskodawców, potwierdzające sytuację opisaną w uzasadnieniu wniosku.
 • Do pobrania: Oświadczenie majątkowe

W przypadku reprezentowania pasażera przez pełnomocnika – pełnomocnictwo, własnoręcznie podpisane przez pasażera z podaniem imienia i nazwiska pełnomocnika, adresu oraz nr PESEL.

Złożenie wniosku nie przerywa biegu terminu, o którym mowa w punkcie 2 informacji dla pasażera zamieszczonej na odwrocie wezwania do zapłaty. 

W przypadku nieuregulowania opłaty sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego oraz może być zgłoszona do Krajowego Rejestru Długów. 

Biuro Obsługi Pasażera informuje iż telefonicznie nie są udzielane informacje na temat wysokości zadłużenia, etapów windykacji, egzekucji komorniczej. Tego typu informacje może uzyskać bezpośrednio w  Biurze Obsługi Pasażera wyłącznie osoba zobowiązana do zapłaty długu, podczas osobistej wizyty, po okazaniu dowodu osobistego lub osoba posiadająca notarialne pełnomocnictwo dłużnika do występowania w jego imieniu oraz drogą pisemną.

Biuro Obsługi Pasażera przyjmuje dokumenty w sprawie anulowania wezwania do zapłaty w formie pisemnej w ramach reklamacji wezwania do zapłaty.

Link do pobrania: Reklamacja wezwania do zapłaty

Do wniosku należy dołączyć:

 • Podanie (podpisane własnoręcznie przez wnioskodawcę) zawierające numer i datę wystawionego wezwania do zapłaty,
 • Kserokopia URBANCARD (wykonana dwustronnie) z wyraźnym numerem karty - oryginał do wglądu,
 • Zakwestionowany bilet jednorazowy/czasowy w formie papierowej - oryginał,
 • Zakwestionowany bilet jednorazowy/czasowy na karcie płatniczej/kredytowej - nr TOKEN,
 • Zakwestionowany bilet jednorazowy/czasowy zakupiony poprzez aplikację mobilną - nr telefonu,
 • Inne dokumenty przedkładane przez wnioskodawców.

W przypadku reprezentowania pasażera przez pełnomocnika – pełnomocnictwo, własnoręcznie podpisane przez pasażera z podaniem imienia i nazwiska pełnomocnika, adresu oraz nr PESEL. 

Złożenie odwołania nie przerywa biegu terminu, o którym mowa w punkcie 2 informacji dla pasażera zamieszczonej na odwrocie wezwania do zapłaty.

Z tytułu poniesionych kosztów, w związku ze zwrotem lub umorzeniem należności, pobiera się opłatę manipulacyjną w wysokości 12 złotych.

W przypadku nieuregulowania opłaty sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego oraz może być zgłoszona do Krajowego Rejestru Długów.

Biuro Obsługi Pasażera informuje iż telefonicznie nie są udzielane informacje na temat wysokości zadłużenia, etapów windykacji, egzekucji komorniczej. Tego typu informacje może uzyskać bezpośrednio w  Biurze Obsługi Pasażera wyłącznie osoba zobowiązana do zapłaty długu, podczas osobistej wizyty, po okazaniu dowodu osobistego lub osoba posiadająca notarialne pełnomocnictwo dłużnika do występowania w jego imieniu oraz drogą pisemną.

W przypadku gdy zadłużenie nie zostanie uregulowane w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty, za każdy dzień zwłoki naliczone zostaną odsetki ustawowe za opóźnienie, a  MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu, działająca w imieniu Gminy Wrocław, skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego. Dla dłużnika oznacza to wzrost wysokości zadłużenia o koszty prowadzonego postępowania.

Po uzyskaniu przez MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu prawomocnego orzeczenia sądu i nieuregulowaniu przez dłużnika należności w nim wskazanych, Spółka przekazuje sprawę komornikowi sądowemu, co w konsekwencji dla dłużnika oznacza kolejny wzrost wysokości zadłużenia o koszty prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Ponadto MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu zgodnie z zawartą umową z KRD BIG S.A. może przekazać informacje o dłużniku i jego zadłużeniu do Krajowego Rejestru Długów.

Dział Windykacji i Ubezpieczeń informuje iż telefonicznie nie są udzielane informacje na temat wysokości zadłużenia, etapów windykacji, egzekucji komorniczej itp. Tego typu informacje może uzyskać bezpośrednio w  Dziale Windykacji i Ubezpieczeń wyłącznie osoba zobowiązana do zapłaty długu, podczas osobistej wizyty, po okazaniu dowodu osobistego lub osoba posiadająca pełnomocnictwo dłużnika do występowania w jego imieniu oraz drogą pisemną. 

Numery kontaktowe do Działu Windykacji i Ubezpieczeń: (71) 325-08-87, 325-08-36.